Pravidla

 

1. Organizátor

Obchodní firma:   VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o.

Sídlo:                    Nedošín 132, 570 01 Litomyšl

Zapsaná:               u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 3775

IČ:                        481 55 403

DIČ:                     CZ48155403

Zastoupená:          Jiřím Doubkem, jednatelem

Tel.: 469 770 088 Fax: 461 612 675       e-mail: orion@lit.cz     www.oriongroup.cz

 

2. Trvání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky

od 01. 07. 2024 do 31. 08. 2024,

zákazník se může účastnit pouze s pokladními doklady z příslušného období trvání soutěže.

 

3. Účast v soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit pouze spotřebitelé, a to fyzické osoby starší 18 let, které splní veškeré podmínky dle těchto pravidel (dále také jen „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k organizátorovi a dále osoby těmto osobám blízké podle ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (zejm. manžel/manželka, sourozenec, dítě, rodič apod.). V případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba, výhra jí nenáleží. Stejně tak výhra nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. Ze soutěže jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech.

 

4. Podmínky soutěže

Pro účast v soutěži musí soutěžící:

  • zakoupit v termínu konání soutěže jakékoli zboží v některé z prodejen organizátora v minimální hodnotě 799,- Kč včetně DPH,
  • v případě zájmu zákazníka zúčastnit se soutěže mu bude u pokladny vytisknuta kopie pokladního dokladu, na kterou zákazník uvede své jméno, příjmení, email v případě, že zákazník nemá email uvede telefonní číslo a podpis. Takto označená kopie pokladního dokladu se vhodí do označeného boxu v prodejně, který je určen pro účely této soutěže. Takto označená kopie pokladního dokladu se stává soutěžním lístkem
  • soutěžící si uschová originál pokladního dokladu, kterým se prokáže organizátorovi v případě výhry
  • účast v soutěži je dobrovolná a  vhozením označené kopie pokladního dokladu vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat

 

5. Losování výher

Losování se uskuteční 01. 09. 2024 od 12:00 hod. v prodejnách organizátora, přičemž organizátor vylosuje náhodným losováním ze soutěžních lístků vhozených do soutěžního boxu soutěžící, kterým vznikne nárok na obdržení výhry v této soutěži (dále také jen „výherci“).  Pokud je prodejna uzavřena ve stanovený den losování, pak toto probíhá první pracovní den po tomto uzavření od 12:00 hod.

Soutěžící uvedený na prvním náhodně vylosovaném soutěžním lístku obdrží 5. cenu; soutěžící uvedený na druhém náhodně vylosovaném soutěžním lístku obdrží 4. cenu, soutěžící uvedený na třetím náhodně vylosovaném soutěžním lístku obdrží 3. cenu; soutěžící uvedený na čtvrtém náhodně vylosovaném soutěžním lístku obdrží 2. cenu; soutěžící uvedený na pátém náhodně vylosovaném soutěžním lístku obdrží 1. cenu

Každý soutěžní lístek se losování může zúčastnit pouze jednou. Po losování budou nevýherní soutěžní lístky skartovány.

 

6. Oznámení výherců

Organizátor oznámí výherci jeho výhru emailem nebo SMS zprávou a to nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění losování výher. Organizátor zároveň oznámí výherci, kterou výhru vyhrál a kde a kdy si ji může vyzvednout.

 

7. Předání výhry

Výhry budou předány výhercům osobně v prodejně, ve které se soutěžící zúčastnil soutěže. Výhry budou předány pouze soutěžícím, kteří dodrží pravidla této soutěže, splní podmínky v nich stanovené a jejich nárok bude organizátorem potvrzený. Při přebírání výhry se soutěžící prokáže originálem pokladního dokladu, který musí být totožný s kopií použitou jako soutěžní lístek.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělené výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. V případě sporu s organizátorem se může soutěžící obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.

Jestliže si výherce nevyzvedne výhru ve lhůtě 30 dní od oznámení výhry, nejdéle však do 45 dnů ode dne vylosování soutěžního lístku jako výherního, nárok výherce na jeho výhru zaniká. Nevyzvednutá výhra může být použita v budoucích soutěžích organizátora či jiným způsobem dle jeho uvážení.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.

Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, výhra mu nebude udělena a bude vybrán náhradní výherce.

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru v soutěži výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude poskytnuta jeho dodavatelem tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly.

Organizátor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech jednostranně změnit její pravidla, a to v průběhu celého soutěžního období.

Soutěžící se této soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhru v jiném rozsahu, než v jakém určil organizátor, ani požadovat alternativní plnění v podobě finanční částky. Účastníci této soutěže berou na vědomí, že v souladu s platnými právními předpisy ČR nemají právo výhru vůči organizátorovi vymáhat.

 

8. Daň z výhry

Za předpokladu, že soutěžící obdrží výhru v této soutěži v hodnotě převyšující 10.000,- Kč, tato podléhá srážkové dani z příjmu ve výši 15 %. Výhra v této soutěži v hodnotě nepřevyšující 10.000,- Kč je osvobozena od daně z příjmu.

 

9. Ochrana osobních údajů

Svým zapojením do soutěže a vhozením soutěžního lístku do soutěžního boxu soutěžící vědomě potvrzuje, že je osoba starší 18 let, a vyjadřuje tím dobrovolně svůj výslovný souhlas s úplnými pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů za účelem realizace soutěže, za účelem prověření platné účasti soutěžícího v soutěži, vyhodnocení soutěže, předání výhry a archivace osobních údajů o soutěžícím pro dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od skončení soutěže, nebude-li tento souhlas odvolán dříve.

Zpracovávanými osobními údaji jsou: jméno, příjmení, email nebo telefonní číslo.

Správcem osobních údajů je společnost VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o., IČO: 481 55 403, se sídlem Nedošín 132, 570 01, Litomyšl zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 3775.

 

Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům. Soutěžící může kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat prostřednictvím emailové adresy  orion@lit.cz nebo na telefonním čísle 469 770 088 nebo písemně na adrese sídla organizátora. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Odvoláním tohoto souhlasu soutěžící ztrácí nárok na výhru v Soutěži.

 

Vhozením soutěžního lístku do soutěžního boxu dále soutěžící vědomě uděluje svůj výslovný souhlas organizátorovi soutěže:

  • Se zasláním informační SMS nebo emailu, případně uskutečněním telefonního hovoru za účelem sdělení případné výhry
  • V případě výhry se zveřejněním jeho osobních údajů ve sdělovacích prostředcích, na internetu, na sociálních sítích nebo v propagačních materiálech v rozsahu jméno, příjmení
  • S bezplatným pořízením obrazových záznamů soutěžícího při příležitosti předání výhry soutěžícímu

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), zejména že má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd.

Soutěžící se může obrátit na správce nebo i v případě, že by zjistil, že správce porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného nařízení a zákona, přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

10. Pravidla soutěže k dispozici

Pravidla této soutěže jsou k dispozici v každé prodejně organizátora a zároveň na webových stránkách organizátora https://www.oriondomacipotreby.cz/nakup/velka-letni-soutez1

V případě tiskové chyby, jiné chyby, nebo poškození informačních materiálů o této soutěži organizátor za toto nenese zodpovědnost.

Tato soutěž je spotřebitelskou soutěží ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. v) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 

V Litomyšli dne 27.června 2024