Kupující je spotřebitel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Prodávající dodává kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

I. Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží

Projeví – li se u zakoupeného zboží vada v době dvou let od převzetí a kupující ji bez zbytečného odkladu písemně oznámí prodávajícímu, náleží kupujícímu práva z vadného plnění vyplývající z Občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.  

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

V případě, že byla poskytnuta záruka, poskytovatel záruky vydá kupujícímu nejpozději při převzetí věci potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (fakturu), který musí obsahovat údaje jako záruční list.

I.a Uskuteční-li kupující internetovou objednávku s možností osobního odběru, vztahují se na něho nároky vyplívající z Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., případně dalších právních předpisů, jako při objednávce přes e-shop.

II. Místo uplatnění reklamace

Kupující uplatní reklamaci na adrese prodávajícího:
VELKOOBCHOD ORION, spol. s r. o.
Nedošín 132
570 01 Litomyšl

nebo na adrese elektronické pošty zasilka@orion.lit.cz.

Doporučujeme zaslat kompletní výrobek včetně veškerého příslušenství. Autorizovaný servis tak rychleji odhalí příčinu závady, která může být způsobena právě i poruchou příslušenství.  Vždy jako obyčejný balík – ne na dobírku. Doporučujeme vždy přiložit vyplněný Reklamační list, který poslouží jako dokument potvrzující zakoupení zboží u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. U poškozeného zboží uveďte, jak se závada projevuje či za jakých okolností k ní došlo. Díky tomu může být závada rychleji a přesněji odstraněna.

Reklamační list ke stažení zde.

II.a Reklamace na objednávky, které byly uskutečněny s možností osobního odběru má kupující právo uplatnit:

 • na kterékoli prodejně ORION
 • na adrese sídla firmy: Velkoobchod Orion, Nedošín 132, 570 01 Litomyšl
 • na adrese elektronické pošty zasilka@orion.lit.cz.

Při osobním odběru na prodejně Vám bude vystaven pokladní doklad. Nákup zboží prokáže zejména prodejním dokladem, event. Záručním listem, pokud byl na zboží vystaven, případně výpisem z bankovního účtu.

III. Rozsah odpovědnosti za vady

Odpovědnost za vady se vztahuje na vady zboží, které se vyskytnou ve lhůtě k uplatnění.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží:

 • pokud věc byla prodána pro tuto vadu za nižší cenu
 • pokud vada vznikla opotřebením způsobeným jejím obvyklým užíváním, nebo pokud ji kupující sám způsobil
 • pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu
 • pokud nebylo právo z vady uplatněno ve lhůtě k uplatnění
 • při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích
 • při jakýchkoliv změnách v původních údajích v potvrzení provedených kupujícím
 • při porušení ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil
 • při obsluze, užívání a zacházení se zbožím v rozporu s návodem, který přiložil výrobce
 • při poškození zboží živelnou událostí.

 

IV. Nároky z odpovědnosti za vady

1. Kupující má zejména právo:

 • má-li věc vadu, požadovat její odstranění – podle své volby může požadovat dodání nové věci nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to zda, může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího, přičemž prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady 
 • na odstranění vady v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby mu tím nebyly způsobeny značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. Prodávající převezme věc k odstranění vady na své vlastní náklady.
 • požadovat přiměřenou slevu (přičemž přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel) nebo odstoupit od smlouvy (přičemž kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná), pokud a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo je neodstranil v souladu s předcházejícím bodem, b) stejná vada se projeví opakovaně, c) vada je podstatným porušením smlouvy, d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího,
 • vadu vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

 

V. Lhůty pro vyřízení reklamace

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Podmínkou pro započetí běhu těchto lhůt je, že kupující poskytl potřebnou součinnost, zejména umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží. Po marném uplynutí lhůty je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.  

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva z vadného plnění kupujícího. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy.

Kupující má právo na úhradu nutných vynaložených nákladů na oprávněnou reklamaci, zejména nákladů spojených s doručením zboží k prodejci v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady. 

Z důvodu rychlého a bezpečného převodu peněz žádáme zákazníka o doplnění svého čísla účtu a kódu banky na reklamační lístek.

VI. Hygienické zásady

Doporučujeme, aby zboží k reklamaci bylo předloženo úplné a v řádném stavu, který neodporuje běžným hygienickým zásadám.

VII. Odstoupení od smlouvy/Reklamační list

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět v případě reklamace nebo při odstoupení od smlouvy. K odstoupení od smlouvy můžete také použít reklamační list, který je na zadní straně dodacího listu.

Ke stažení zde.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 796/44        
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “

Telefon poradenská linka: +420 222 703 404