Kupující je spotřebitel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Prodávající dodává Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

I. Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží

Vyskytne – li se u zakoupeného zboží vada ve dvouleté lhůtě a kupující ji bez zbytečného odkladu písemně oznámí prodávajícímu, náleží kupujícímu nároky vyplývající z Občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu, byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od doručení věci do místa určení.
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci (fakturu), který musí obsahovat údaje jako záruční list.

I.a Uskuteční-li kupující internetovou objednávku s možností osobního odběru, vztahují se na něho nároky vyplívající z Občanského zákoníku, Zákon č. 89/2012 Sb., případně dalších právních předpisů, jako při objednávce přes e-shop.

II. Místo uplatnění reklamace

Kupující uplatní reklamaci na adrese prodávajícího:
VELKOOBCHOD ORION, spol. s r. o.
Nedošín 132
570 01 Litomyšl

Zboží musí být zasláno v kompletním stavu poštou, vždy jako obyčejný balík – ne na dobírku. Doporučujeme vždy přiložit vyplněný reklamační lístek, který se nachází na zadní straně dodacího listu, poslouží jako dokument potvrzující zakoupení zboží u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. U poškozeného zboží by měl zákazník popsat přesně druh závady – poškození.

II.a Reklamace na objednávky, které byly uskutečněny s možností osobního odběru má kupující právo uplatnit:

 • na kterékoli prodejně ORION
 • na adrese sídla firmy: Velkoobchod Orion, Nedošín 132, 570 01 Litomyšl

Při osobním odběru na prodejně Vám bude vystaven pokladní doklad, bez něhož nelze reklamaci uplatnit. Doporučujeme tedy reklamaci doložit pokladním dokladem.

III. Rozsah odpovědnosti za vady

Odpovědnost za vady se vztahuje na vady zboží, které se vyskytnou ve lhůtě k uplatnění.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží:

 • pokud věc byla prodána pro tuto vadu za nižší cenu
 • vada vznikla běžným opotřebením, nebo pokud ji kupující sám způsobil
 • pokud nebylo právo z vady uplatněno ve lhůtě k uplatnění
 • při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích
 • při jakýchkoliv změnách v původních údajích v potvrzení provedených kupujícím
 • při porušení ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil
 • při obsluze, užívání a zacházení se zbožím v rozporu s návodem, který přiložil výrobce
 • při poškození zboží živelnou událostí.

IV. Nároky z odpovědnosti za vady

1. Kupující má zejména právo:

 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, na bezplatné odstranění vady, nebo nebo na dodání nové věci bez vad, nemá-li koupená věc vlastnosti stanovené v § 2161 Občanského zákoníku, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené
 • na výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součástí věci
 • na dodání nové věci, nebo výměnu součásti, a to i v případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad
 • na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající kupujícímu nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jako i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné potíže

2. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc
použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

V. Lhůty pro vyřízení reklamace

Reklamaci včetně odstranění vady ORION vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů spojených s doručením zboží k prodejci v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady. Náklady budou uhrazeny dle platného ceníku České pošty.

Z důvodu rychlého a bezpečného převodu peněz žádáme zákazníka o doplnění svého čísla účtu a kódu banky na reklamační lístek (zadní strana dodacího listu).

VI. Hygienické zásady

Zboží musí být k reklamaci předloženo úplné a v řádném stavu, který neodporuje běžným hygienickým zásadám.

VII. Odstoupení od smlouvy/Reklamační list

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět v případě reklamace nebo při odstoupení od smlouvy. K odstoupení od smlouvy můžete také použít reklamační list, který je na zadní straně dodacího listu.

Ke stažení zde.

Vážení zákazníci,

na základě novely zákona o ochraně spotřebitele platné od 1. 2. 2016 Vás informujeme o zákonné možnosti využití mimosoudního řešení případného spotřebitelského sporu vzniklého mezi spotřebitelem a obchodníkem v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním služeb, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu může navrhnout i ukončit spotřebitel u České obchodní inspekce, která řeší vyrovnání sporu.

Kontakt: www.coi.cz, zde naleznete bližší informace.