Obaly

Společnost VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o. je zapojena do Systému sdruženého plnění EKOKOM, čímž jsou splněny povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů.
 

Elektrospotřebiče a baterie

Společnost VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o. je zapojena do kolektivního systému ELEKTROWIN a.s., který zajišťuje zpětný odběr elektrospotřebičů

VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o. plní povinnosti zpětného odběru na základě ustanovení zákona č. 542/2020 Sb., zapojením do kolektivního systému prostřednictvím ELEKTROWIN a.s. Výše recyklačního příspěvku, který je odváděn do kolektivního systému je uvedena na faktuře. Elektrozařízení nesmí být likvidována spolu se směsným odpadem, musí být ukládána na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech obcí nebo místech jejich zpětného odběru.

VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o. je dále zapojen v systému zpětného odběru použitých baterií ECOBAT. Baterie nemohou být vhazovány do běžného odpadu, ale musí být odevzdány na likvidaci buď prostřednictvím odběrných míst ve sběrné síti systému ECOBAT (boxy EKOBAT) nebo do příslušných kontejnerů v obci.