Smyslem těchto pravidel je úplná úprava spotřebitelské soutěže (dále také jen „soutěž“).
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně úplně a jasně upravuje pravidla a
podmínky soutěže.


I. Pořadatel soutěže

     1. Pořadatelem soutěže je společnost VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o. se sídlem
Litomyšl, Nedošín 132, PSČ 570 01, IČ: 481 55 403, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 3775 (dále také jen
„pořadatel“ nebo „pořadatel soutěže“).


II. Trvání soutěže

     1. Soutěž bude probíhat na území České republiky v době, jejíž přesné datum je uvedeno
v podmínkách u každé jednotlivé dílčí soutěže. Soutěžním dnem se rozumí každý
kalendářní den v období trvání soutěže (dále jen „soutěžní období“).


III. Účast v soutěži

     1. Účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“) se stane osoba, která v průběhu trvání dílčí
soutěže uveřejní komentář či fotografii vztahující se k danému tématu pod příspěvek
na firemním profilu pořadatele nacházející se na sociální síti Facebook nebo
Instagram. Účastník nemusí být zákazníkem pořadatele.

     2. Soutěže se může zúčastnit každá plně svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která splní veškeré podmínky dle těchto pravidel (dále jako „soutěžící").

     3. Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré
stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného
posouzení splnění veškerých stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.


     4. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k
pořadateli soutěže a dále osoby těmto osobám blízké podle ustanovení § 22
občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená
osoba, výhra jí nenáleží. Stejně tak výhra nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo
bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze
strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k
získání výhry. Ze soutěže jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní
podmínky uvedené v pravidlech.


IV. Princip soutěže, výhry

     1. Ze všech soutěžících náhodně pořadatelem vybrán 1 výherce dané dílčí
soutěže. U každé dílčí soutěže bude výherce určen tak, že bude vybrán z komentářů či
reakcí na soutěžní otázku v příspěvku na facebookovém nebo instagramovém profilu
pořadatele soutěže.

     2. Soutěžící se může soutěže účastnit i vícekrát, vyhrát tedy může i více výher v různých dílčích soutěžích.


V. Poskytnutí výhry

     1. Výherce bude kontaktován prostřednictvím jeho e-mailové adresy, kterou pořadateli
poskytne, a vyzván k potvrzení, že je připraven výhru převzít.

     2. V případě, že výherce do jednoho týdne od odeslání výzvy podle předchozí věty
nebude na výzvu reagovat nebo výzva nebude na příslušnou e-mailovou adresu
doručitelná nebo nepotvrdí, že je připraven výhru převzít, pak takovému výherci zaniká
nárok na výhru.

     3. Výhra bude všem výhercům zaslána doporučenou zásilkou na výhercem uvedenou
adresu na území České republiky, a to do jednoho týdne po potvrzení ze strany
výherce, že je připraven výhru převzít. Pokud výherce výhru (zásilku) nepřevezme,
ztrácí na výhru nárok.

     4. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhry není
možné alternativně vyplatit v hotovosti ani bezhotovostní úhradou.

     5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly
soutěže nebudou do soutěže zařazeny.

     6. Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, výhra mu nebude
udělena a bude vybrán náhradní výherce.


VI. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

     1. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru v soutěži výhrou obdobného
typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že pořadateli výhra
nebude poskytnuta dodavatelem tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito
pravidly.
     2. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit či
jednostranně změnit její pravidla, a to v průběhu celého soutěžního období.
     3. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře.
     4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů,
zejména o udělení výhry či neudělené výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli
účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí zadavatele je konečné a není možné se proti
němu odvolat.


VII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

     1. Připsáním komentáře, přiložením fotografie či jinou reakcí (v závislosti na formě
vyžadované dílčí soutěží) dle čl. IV těchto pravidel každý soutěžící uděluje společnosti
organizátora a pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v účinném znění,
souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa,
telefonní číslo, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v
soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v
soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to do jeho případného
odvolání. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou
zpracovávány systematizovaně a mechanicky.

     2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a
to písemnou formou na adresu sídla pořadatele soutěže nebo elektronicky na jeho emailovou adresu zasilka@orion.lit.cz.