Základní informace 

Cílem Velkoobchodu Orion je transparentní přístup ke zpracování osobních údajů, a proto podává všem uživatelům e-shopu následující informaci:

Společnost VELKOOBCHOD ORION s.r.o., IČ: 481 55 403, se sídlem Nedošín 132, 570 01 Litomyšl, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 3775 (dále jen „Velkoobchod Orion“) provozuje e-shop na webových stránkách www.oriondomacipotreby.cz (dále také „e-shop“). Velkoobchod Orion, jako správce osobních údajů, vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech návštěvníků webových stránek e-shopu a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává.

Pro účely tohoto dokumentu se následujícími pojmy rozumí:

Registrovaným uživatelem se rozumí osoba, která má založený na e-shopu uživatelský účet, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u Velkoobchodu Orion či nikoli.

Neregistrovaným uživatelem se rozumí osoba, která navštívila webové stránky, na kterých je provozován e-shop a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u Velkoobchodu Orion či nikoli.

Zákazníkem se rozumí registrovaný či neregistrovaný uživatel, který uskutečnil nákup u Velkoobchodu Orion.

Zpracování všech získaných osobních údajů registrovaných i neregistrovaných uživatelů a zákazníků (dále také společně „uživatelé“) probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „nařízení“) a souvisejícími právními předpisy.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Velkoobchod Orion zpracovává osobní údaje uživatelů, pouze je-li to nutné ke splnění účelů, ke kterým byly osobní údaje poskytnuty, a to na základě následujících právních titulů:

A. PLNĚNÍ KUPNÍ SMLOUVY

Velkoobchod Orion zpracovává po dobu trvání práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, osobní údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy. Z tohoto důvodu Velkoobchod Orion vyžaduje v objednávkovém formuláři na e-shopu, a dále zpracovává, následující osobní údaje zákazníka: jméno a příjmení nebo název, adresu bydliště nebo sídla, doručovací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu. Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem vyřízení objednávky zákazníka a za účelem uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících Velkoobchodu Orion ze smlouvy, a to včetně práv souvisejících, např. z důvodu uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti za vady. Osobní údaje zákazníků mohou být předávány smluvním partnerům Velkoobchodu Orion, a to především přepravním společnostem z důvodu vyřízení objednávky a doručení objednaného zboží zákazníkovi. V případě, že si zákazník v objednávkovém formuláři zvolí možnost osobního odběru zboží, mohou být jeho osobní údaje předány vybranému držiteli licence Velkoobchodu Orion, tj. příslušnému franšízantovi, na jehož kamenné prodejně si bude zákazník zboží vyzvedávat.

B. PLNĚNÍ PRÁVNÍCH POVINNOSTÍ VELKOOBCHODU ORION

Velkoobchod Orion zpracovává osobní údaje zákazníků také z důvodu, že je zpracování nezbytné pro plnění právních povinností, které Velkoobchodu Orion vyplývají z právních předpisů. Z tohoto důvodu Velkoobchod Orion zpracovává následující osobní údaje zákazníka: jméno a příjmení nebo název, adresu bydliště nebo sídla, doručovací adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně další údaje poskytnuté zákazníkem. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností dle požadavků příslušných právních předpisů (např. z oblasti účetnictví a daní). Tyto osobní údaje mohou být předávány třetím stranám, např. státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů Velkoobchodu Orion povinnost osobní údaje předat.

 

C. OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY VELKOOBCHODU ORION

Velkoobchod Orion zpracovává osobní údaje také v zájmu zachování registrace stávajících registrovaných uživatelů, a tedy pro zefektivnění chodu e-shopu, což je oprávněným zájmem Velkoobchodu Orion. Na základě tohoto důvodu jsou osobní údaje registrovaných uživatelů zpracovávány pro účely vedení jejich uživatelského účtu, a to po dobu 5-ti let od uskutečnění poslední objednávky registrovaného uživatele, resp. po dobu 5-ti let od registrace u těch registrovaných uživatelů, kteří neuskutečnili objednávku. Pro tento účel jsou zpracovávány následující osobní údaje registrovaných uživatelů: jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně další údaje poskytnuté registrovaným uživatelem z tohoto důvodu.

Spokojenost zákazníků s nákupem zjišťuje Velkoobchod Orion prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop zapojen.Tyto dotazníky jsou zákazníkům zasílány, když u Velkoobchodu Orion nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání zákazníci neodmítnou. Zpracování osobních údajů pro účely zasílání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky je prováděno na základě oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti zákazníků s nákupem u Velkoobchodu Orion. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby zákazníků a analýz tržního postavení Velkoobchodu Orion využívá Velkoobchod Orion zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může Velkoobchod Orion předávat informace o zákazníkem zakoupeném zboží a e-mailovou adresu zákazníka. Osobní údaje zákazníka nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může zákazník kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky dotazník nebude zákazníkovi dále zasílán. Zákazník je také oprávněn odmítnout zpracování jeho osobních údajů za tímto účelem, a to zaškrtnutím políčka „Nesouhlasím se zasláním dotazníku spokojenosti v rámci programu Ověřeno zákazníky“ v rámci objednávkového formuláře.

Osobní údaje zákazníků v rozsahu: jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, rozsah a předmět plnění, případně další údaje poskytnuté zákazníkem, budou zpracovávány také za účelem vymáhání případných nároků Velkoobchodu Orion. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány pro tyto účely po dobu nezbytně nutnou k uplatnění oprávněných zájmů Velkoobchodu Orion, nikoli však déle než po dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy se zákazníkem.

 

D. UDĚLENÝ SOUHLAS

Uživatel vyplněním své e-mailové adresy a zaškrtnutím kolonky souhlasím se zpracováním osobních údajů na úvodní stránce e-shopu, uděluje Velkoobchodu Orion souhlas ke zpracování e-mailové adresy uživatele, a to za účelem zasílání marketingových sdělení.

Uživatel udělením výše uvedeného souhlasu vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely zasílání reklamních sdělení a k dalším marketingovým účelům Velkoobchodu Orion. V souvislosti s těmito účely mohou být osobní údaje předávány rovněž dalším příjemcům – zpracovatelům (např. společnostem provádějícím analýzu trhu, monitoring chování zákazníků, marketingovým společnostem, IT podpoře apod.).

Uživatel je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a to prostřednictvím své e-mailové adresy kliknutím na odkaz v každém e-mailu, ve kterém Velkoobchod Orion zasílá uživateli reklamu na základě uživatelem uděleného souhlasu. Souhlas může uživatel odvolat také telefonicky či písemně na níže uvedených kontaktech.

COOKIES

Velkoobchod Orion zpracovává některá cookies uživatelů z důvodu, že je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Velkoobchodu Orion. Na základě tohoto důvodu zpracovává Velkoobchod Orion cookies, která jsou nezbytná pro fungování webové stránky e-shopu. Jedná se o zpracování cookies pro přihlášení registrovaného uživatele, pro uložení zboží do košíku a další oblasti související se zajištěním komfortního uživatelského prostředí e-shopu.

Velkoobchod Orion může na základě souhlasu uživatele zpracovávat i další (rozšířená) cookies např. pro účely cílení reklamy a marketingu, analytické a statistické účely, a to například s využitím služeb:

Google Analytics (monitorování návštěvnosti), více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby viz.: „Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů“, naleznete na: www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/

Google Adwords (PPC reklama), více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz

Facebook Ads (online reklama a remarketing), více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://www.facebook.com/business/help/225009134722945https://www.facebook.com/business/gdpr

Seznam Sklik (PPC reklama), více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-co-to-znamena-pro-nase-klienty/)

FORMY COOKIES:

Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod.

Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Google LLC. Podmínky pro zpracování dat službou Google Analytics.

Google Ads – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Podmínky zpracování dat službou AdWords.

Facebook Ads – třetí strany, dlouhodobé, konverzní. Podmínky zpracování dat službou Facebook Ads.

Facebook Pixel – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Podmínky zpracování dat službou Facebook.

Facebook Connect – první strany, dlouhodobé, technické. Podmínky zpracování dat službou Facebook.

Sklik – třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Tyto webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o produkty Velkoobchodu Orion, reklamy Velkoobchodu Orion v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Podmínky zpracování dat službou Sklik.

Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, použijte, prosím, níže uvedené odkazy:

https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (CZ)

https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (EN)

https://www.aboutcookies.org/ (EN)

Uživatel kliknutím na políčko „SOUHLASÍM S COOKIES“ ve vyskakovací liště e-shopu uděluje souhlas Velkoobchodu Orion zpracovávat pro marketingové účely cookies, které zaznamenávají chování uživatele na webové stránce e-shopu a jeho preference.

Svůj souhlas či nesouhlas s využitím cookies mohou uživatelé vyjádřit také nastavením svého internetového prohlížeče. Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Použití cookies mohou uživatelé omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com

Google Chrome: support.google.com

Mozilla Firefox: support.mozilla.org

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com

PRÁVA UŽIVATELŮ (SUBJEKTŮ ÚDAJŮ)

Uživatel je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování, dále má uživatel právo na přenositelnost osobních údajů. Uživatel může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Uživatel může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Velkoobchod Orion si dovoluje informovat uživatele, že jeho výše uvedené osobní údaje mohou být jménem správce zpracovávány rovněž zpracovatelem jakožto subjektem odlišným od správce (např. v souvislosti s poskytováním technické podpory, poradenství, zabezpečení majetku správce apod.). Velkoobchod Orion sdělí uživateli na požádání totožnost příjemců, jimž byly osobní údaje předány.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou uživateli zodpovězeny telefonicky na tel. č. 469 770 099 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese info@oriongroup.cz.

V případě pochybností o dodržování povinností správce se může uživatel obrátit na Velkoobchod Orion na tel. č. 469 770 099 nebo e-mailové adrese info@orionqroup.cz a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz).