Tento e-shop nemusí ve vašem prohlížeči fungovat správně! Doporučujeme použít některý z novějších prohlížečů. Více informací

Souhlas se zpracováním osobních údajů


Základní informace 

Společnost VELKOOBCHOD ORION s.r.o., IČ: 481 55 403, se sídlem Nedošín 132, 570 01 Litomyšl, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 3775 (dále jen „Velkoobchod Orion“) provozuje e-shop na webových stránkách „www.oriondomacipotreby.cz“ (dále také jen „e-shop“). Velkoobchod Orion, jako správce osobních údajů, vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech návštěvníků webových stránek e-shopu a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů může napomoct zjednodušení a zkvalitnění nákupu na e-shopu.

Pro účely tohoto dokumentu se následujícími pojmy rozumí:

Registrovaným uživatelem se rozumí osoba, která má založený na e-shopu uživatelský účet, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u Velkoobchodu Orion či nikoli.

Neregistrovaným uživatelem se rozumí osoba, která navštívila webové stránky, na kterých je provozován e-shop a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u Velkoobchodu Orion či nikoli.

Zákazníkem se rozumí registrovaný či neregistrovaný uživatel, který uskutečnil nákup u Velkoobchodu Orion.

Zpracování všech získaných osobních údajů registrovaných i neregistrovaných uživatelů a zákazníků (dále také společně „uživatelé“) probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „nařízení“) a souvisejícími právními předpisy.

Více informací o zpracování osobních údajů uživatelů naleznete zde 

Souhlas uživatele

Uživatel zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ , v rámci procesu objednávky či registrace, uděluje Velkoobchodu souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za podmínek níže uvedených:

Na základě souhlasu uděleného v objednávkovém či registračním formuláři zpracovává Velkoobchod Orion následující osobní údaje uživatelů: e-mailová adresa , jméno, příjmení, adresa bydliště a doručovací adresa. Udělení souhlasu dle tohoto odstavce není podmínkou registrace ani uzavření kupní smlouvy.

Uživatel kliknutím na políčko „Chci newsletter“ uděluje Velkoobchodu Orion souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za podmínek níže uvedených:

Na základě takto uděleného souhlasu zpracovává Velkoobchod Orion e-mailovou adresu uživatele.

Uživatel kliknutím na políčko „SOUHLASÍM S COOKIES“ ve vyskakovacím okně uděluje souhlas Velkoobchodu Orion se zpracováním některých cookies v rozsahu a za podmínek níže uvedených:

Na základě tohoto souhlasu zpracovává Velkoobchod Orion cookies, která zaznamenávají chování uživatele na webové stránce e-shopu a jeho preference.

Uživatel udělením výše uvedených souhlasů vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely zasílání reklamních sdělení a k dalším marketingovým účelům Velkoobchodu Orion. V souvislosti s těmito účely mohou být osobní údaje (zejména cookies) předávány rovněž dalším příjemcům – zpracovatelům (např. společnostem provádějícím analýzu trhu, monitoring chování zákazníků, marketingovým společnostem, IT podpoře apod.).

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován na dobu 15-ti let ode dne jeho poskytnutí.

Práva uživatelů

Uživatel je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a to prostřednictvím své e-mailové adresy kliknutím na odkaz v e-mailu, kterým bylo udělení souhlasu potvrzeno, případně kliknutím na odkaz v každém e-mailu, ve kterém Velkoobchod Orion zasílá uživateli reklamu na základě uživatelem uděleného souhlasu. Souhlas může uživatel odvolat také telefonicky či písemně na níže uvedených kontaktech.

Uživatel je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování, dále má uživatel právo na přenositelnost osobních údajů. Uživatel může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Uživatel může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Velkoobchod Orion si dovoluje informovat uživatele, že jeho výše uvedené osobní údaje mohou být jménem správce zpracovávány rovněž zpracovatelem jakožto subjektem odlišným od správce (např. v souvislosti s poskytováním technické podpory, poradenství, zabezpečení majetku správce apod.). Velkoobchod Orion sdělí uživateli na požádání totožnost příjemců, jimž byly osobní údaje předány.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou uživateli zodpovězeny telefonicky na tel. č. 469 770 099 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese orion@lit.cz.

V případě pochybností o dodržování povinností správce se může uživatel obrátit na Velkoobchod Orion na tel. č. 469 770 099  nebo e-mailové adrese info@oriongroup.cz a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VELKOOBCHOD ORION s.r.o.

OxyShop icon Používáme oXyShop